مقالات

شماره عنوان تاریخ حالت
1 نقش حمایت از مستهلک در معیاری‌سازی بازار  1401.03..09 مشاهده و دانلود
2 پیشۀ تجارت، اهمیت و مزایا از دیدگاه اسلام 1401.03.10 مشاهده و دانلود
3 تأثیر فعالیت شرکت‌های سهامی بالای تجارت افغانستان 1401.07.28 مشاهده و دانلود
4 مزایای تجارت بارتر برای افغانستان 1401.08.12 مشاهده و دانلود
5 تاثیرات پیوستن عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی 1401.08.16 مشاهده و دانلود
6 دورنمای اقتصادی افغانستان بررسی وضعیت صنعت نساجی 1401.12.21 مشاهده و دانلود
7 شناسایی و راه‌حل چالش‌های مدیریتی و حقوقی بین‌المللی حمایت از مستهلک 1402.07.19 مشاهده و دانلود