دمقام او مرستیال د اړیکو شمېرې

نوم مرجع د اړیکې شمېره برېښنالیک
       
عبدالکریم ملکیار د صنعت او سوداگری مرستیال 0202500334 abdulkareemaf@gmail.com