دست‌آوردهای وزارت صنعت و تجارت

دست‌آوردهای وزارت صنعت و تجارت

فعالیت و دستآوردهای وزارت صنعت و تجارت در پروژه‌های انکشافی سال ۱۳۹۸

۱: قانون تنظیم اموراتاق‌ها؛

۲: طرح و ترییب پلان عمل مبارزه با فساداداری سال مالی ۱۳۹۸؛

۳: طرح، دیزاین و فعال ساختن سیستم Online Verification برای ریاست عمومی ثبت مرکزی؛

۴: طرح و تدوین برنامه ملی دارای اولویت برای انکشاف سکتورخصوصی (PSD NPP) انکشاف سکتورخصوصی برنامه ملی دارای اولویت و طی مراحل تصویب آن؛

۵: سروی پارک‌های صنعتی، تحلیل معلومات قبلی و سایر امورمربوط به اجراآت در مورد پارک‌های صنعتی؛

۶: طرح بهبود تجارت فرامرزی (پروسیجر صادراتی)؛

۷: نهای‌سازی طرزالعمل انسجام فعالیت‌های آتشه‌های تجارتی؛ 

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت صنعت و تجارت در پروژه‌های انکشافی سال ۱۳۹۸

۱: کار اعمار تعمیر صنعت و تجارت ولایت‌های (پروان، دایکندی وهلمند) تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است؛

۲: کار اعمار زیربناها در پارک‌های صنعتی کابل و ولایت‌های (میدان وردک و جمعه‌محمد محمدی) (۸۰) درصد پیشرفت داشته و در حال تکمیل شدن می‌باشد؛

3: کار مقدماتی پروژوی در بخش‌های مختلف پارک‌های صنعتی کابل، هرات، ننگرهار، کندهار، فاریاب، خوست، غزنی، هلمند، پکتیا و لوگر جریان دارد؛

 

شماره عنوان فایل
1 فشرده‌ی دست‌آرودهای 1395 - 1399 مشاهده و دانلود
2 گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های مالی سال 1395 مشاهده و دانلود
3 گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال 1396 مشاهده و دانلود
4 گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال 1397 مشاهده و دانلود
5 گزارش دست‌آوردها و فعالیت‌های سال مالی 1399 مشاهده و دانلود