موافقت‌نامه‌ها

موافقت‌نامه‌ها و یاداشت‌های تفاهم

نوت: کسانی که به متن معاهدات مندرج در فهرست نیاز دارند؛ می‌توانند درخواست رسمی جهت دریافت آن به مقام محترم وزارت صنعت و تجارت ارایه نمایند.

فهرست موافقت‌نامه‌ها و یاداشت تفاهم‌های موجود

شماره

کشور

موافقت‌نامه

تاریخ امضا

وضعیت

نشر در جریده‌ی رسمی

جنوب آسیا

1

 پاکستان 

موافقت‌نامه‌ی تجارت ترانزیتی (اپتا)

۶/ ۸/۱۳۸۹
(28/10/2010)

نافذ

جریده‌ی شماره (1063) مورخ 10/8/1390

2

هند

موافقت‌نامه‌ی تجارت ترجیحی

۱۵/۱۲/۱۳۸۱
(6/3/2003)

نافذ

نشر نگردیده است

3

یاداشت تفاهم همکاری در عرصه‌ی ستندردیزیشن

۲۱/1/۱۳۸۵
(10/4/2006)

نافذ

"

4

یاداشت تفاهم همکاری در زمینه‌ی منسوجات، پوشاک، سرمایه‌گذاری، اطاعت‌پذیری و ارتقای مهارت‌ها

 ۱۷/۱۰/۱۳۹۳
(7 /1/2015)

نافذ

"

5

موافقت‌نامه‌ی وسایط نقلیه ماشین‌دار

۲۰/۶/۱۳۹۶
(11/9/2017)

نافذ

"

آسیای مرکزی

6

تاجیکستان 

موافقت‌نامه‌ی تجاری

۲۳/۶/۱۳۸۳
(13/9/2004)

نافذ

نشر نگردیده است

7

موافقت‌نامه‌ی پیرامون توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری

۲۹/۱۲/۱۳۹۲
(20/3/2014)

نافذ

"

8

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های اتاق‌های تجارت و صنایع

۲۴/۶/۱۳۸۳
(14/9/2004)

نافذ

"

9

موافقت‌نامه‌ی حمل و نقل، ترانزیت، بار و مسافران

(2005)

نافذ

"

10

ترکمنستان

موافقت‌نامه‌ی همکاری اقتصادی و تجارتی

۱۴/۴/۱۳۸۶
(5/7/2007)

نافذ

"

11

یاداشت تفاهم در مورد همکاری در عرصه‌ی صنعت قالین

۱۲/۴/۱۳۹۶
(3/7/2017)

نافذ

"

12

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌ها میان اتاق‌های تجارت و صنایع دو کشور

۷/۳/۱۳۹۰
(28/5/2011)

نافذ

"

13

موافقت‌نامه‌ی حمل و نقل و ترانزیت

۱۴/۴/۱۳۸۶
(5/7/2007)

نافذ

"

14

چارچوب موافقت‌نامه درباره‌ی همکاری در رابطه به احداث خط‌آهن

۷/۳/۱۳۹۰
(28/5/2011)

نافذ

"

15

قرارداد در مورد دوستی و همکاری

۷/۳/۱۳۹۰
(28/5/2011)

نافذ

جریده‌ی شماره (1075) مورخ 15/1/1391

16

 اوزبیکستان  

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی

۱۴/۹/۱۳۹۶
(5/12/2017)

نافذ

نشر نگردیده است

17

موافقت‌نامه‌ی ترانزیت اموال

۱۴/۹/۱۳۹۶
(5/12/2017)

نافذ

"

18

موافقت‌نامه در عرصه‌ی ترانسپورت و ترانزیت

8/۶/۱۳۸۳
(29/8/2004)

نافذ

"

19

موافقت‌نامه‌ی همکاری اتاق‌های تجارت

۱۲/۱۲/۱۳۸۳
(2/3/2005)

نافذ

"

20

موافقت‌نامه‌ی همکاری حمل و نقل خط‌آهن

17/9/1382
(8/12/2003)

نافذ

"

21

 قزاقستان 

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی

۲۷/۱/۱۳۸۳
(15/4/2004)

نافذ

"

22

موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری

۶/۷/۱۳۹۱
(27/9/2012)

نافذ

"

آسیای میانه

23

ایران 

موافقت‌نامه‌ی بازرگانی (تجارتی)

۱۵/۱۰/۱۳۸۱
(5/1/2003)

نافذ

نشر نگردیده است

24

موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

۷/۳/۱۳۸۵
(28/5/2006)

نافذ

"

25

موافقت‌نامه‌ی کمیته‌ی مشترک چابهار

۱۸/۱۲/۱۳۸۲
(8/3/2004)

نافذ

"

26

تفاهم‌نامه‌ی سازمان منطقه‌ی آزاد چابهار

۱۳/۲/۱۳۹۱
(2/5/2012)

نافذ

"

27

موافقت‌نامه‌ی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ی کالا و مسافر

۱۵/۱۰/۱۳۸۱
(5/1/2003)

نافذ

"

28

تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی

۱۷/۶/۱۳۸۲
(8/9/2003)

نافذ

"

29

تفاهم‌نامه‌ی نشست مشترک وزیر تجارت و صنایع افغانستان و وزیر بازرگانی ایران

۹/۴/۱۳۸۸
(30/6/2009)

نافذ

"

30

تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک اقتصادی و صنعتی

۳۱/۶/۱۳۸۶
(22/9/2007)

نافذ

"

31

تفاهم‌نامه‌ی فروش فرآورده‌های نفتی

۱۸/۳/۱۳۹۰
(8/6/2011)

نافذ

"

32

عربستان سعودی 

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های همه‌جانبه

۶/۲/۱۳۹۲
(26/4/2013)

نافذ

جریده‌ی شماره (1164) مورخ 10/12/1393

33

ترکیه

موافقت‌نامه‌ی تجارتی و همکاری‌های اقتصادی

۲۲/۱/۱۳۸۳
(10/6/2004)

نافذ

نشر نگردیده است

34

موافقت‌نامه‌ی انکشاف و حمایه‌ی سرمایه‌گذاری‌های متقابل

۲۲/۱/۱۳۸۳
(10/6/2004)

نافذ

"

35

موافقت‌نامه‌ی کمک و همکاری‌های متقابل در مورد مسایل گمرکات

۶/۲/۱۳۸۴
26/4/2005

نافذ

"

36

موافقت‌نامه‌ی ترانسپورت بین‌المللی جاده‌ای

۷/۲/۱۳۸۴
(27/4/2005)

نافذ

"

37

تفاهم همکاری تخنیکی میان اداره‌ی ملی ستندرد افغانستان و انستیتوت ستندرد ترکیه

۱۷/۷/۱۳۹۱
(8/10/2012)

نافذ

"

38

تفاهم‌نامه‌ی همکاری در عرصه‌ی تشبثات کوچک و متوسط

۲۱/۲/۱۳۹۷
(11/5/2018)

نافذ

"

39

موافقت‌نامه‌ی دوستی و مشارکت استراتژیک

۲۶/۷/۱۳۹۳
(18/10/2014)

نافذ

جریده‌ی شماره (1214) مورخ 25/3/1395

40

آذربایجان 

موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

۱۰/۹/۱۳۹۶
(1/12/2017)

نافذ

نشر نگردیده است

41

موافقت‌نامه در مورد همکاری اقتصادی و تجارتی

۱۰/۹/۱۳۹۶
(1/12/2017)

نافذ

"

آسیای شرقی

42

 چین 

یاداشت تفاهم همکاری

۱۴/۹/۱۳۹۷
(5/12/2018)

نافذ

نشر نگردیده است

43

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی

۲۹/۳/۱۳۸۵
(19/6/2006)

نافذ

"

44

توافق‌نامه‌ی همکاری‌های اقتصادی و تخنیکی

۲۹/۳/۱۳۸۵
(19/6/2006)

نافذ

"

45

موافقت‌نامه‌ی همکاری شورای توسعه‌ی تجارت بین‌المللی چین و اداره حمایه‌ی سرمایه‌گذاری افغانستان

۲۹/۳/۱۳۸۵
(19/6/2006)

نافذ

"

46

موافقت‌نامه‌ی همکاری اتاق تجارت افغانستان و چین

۲۹/۳/۱۳۸۵
(19/6/2006)

نافذ

"

47

یاداشت تفاهم همکاری زراعتی

۲۹/۳/۱۳۸۵
(19/6/2006)

نافذ

"

48

پروتکل شرایط حفظ‌الصحه نباتی برای صادرات زعفران از افغانستان به چین

۲۷/۲/۱۳۹۵
(16/5/2016)

نافذ

"

49

پروتکل شرایط حفظ‌الصحه نباتی جهت صادرات جلغوزه سیاه‌ی افغانستان به چین

۲۰/۳/۱۳۹۷
(10/6/2018)

نافذ

"

50

یاداشت تفاهم احداث مشترک کمربند اقتصادی راه‌ی ابرشیم و راه‌ی آبی ابریشم قرن (21)

۲۷/۲/۱۳۹۵
(16/5/2016)

نافذ

"

51

اندونیزیا 

موافقت‌نامه در مورد دوستی و همکاری

۱۹/۸/۱۳۹۱
(9/11/2012)

نافذ

جریده‌ی شماره (1164) مورخ 10/12/1393

52

استرالیا

موافقت‌نامه‌ی سند همکاری دراز مدت و فراگیر

۳۱/۲/۱۳۹۱
(20/5/2012)

نافذ

نشر نگردیده است

اروپا

53

  چک

موافقت‌نامه‌ی همکاری اتاق تجارت

۵/۴/۱۳۸۴
(26/6/2005)

نافذ

نشر نگردیده است

54

 روسیه

موافقت‌نامه‌ی تجارتی و اقتصادی

1389

(2011)

نافذ

جریده‌ی شماره (1068) مورخ 5/10/1390

55

موافقت‌نامه در مورد ایجاد کمیسیون مشترک پیرامون همکاری های تجارتی - اقتصادی

۲۴/۳/۱۳۹۰
(14/6/2011)

نافذ

نشر نگردیده است

56

اوکراین

موافقت‌نامه‌ی تجارتی و همکاری‌های اقتصادی

۱۶/۱/۱۳۸۳
(4/4/2004)

نافذ

"

57

توافق‌نامه‌ی همکاری‌های اتاق تجارت و صنایع

۱۲/۴/۱۳۸۲
(3/7/2003)

نافذ

"

58

موافقت‌نامه‌ی ایجاد کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی در عرصه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی

۲۶/۱/۱۳۹۶
(15/4/2017)

نافذ

"

59

ایتالیا 

توافق‌نامه در مورد کمک مالی ایتالیا به سرمایه‌گذاری‌های کوچک در افغانستان

۵/۸/۱۳۸۸
(27/10/2009)

نافذ

"

60

آلمان 

معاهده‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری 

۳۱/۱/۱۳۸۴
(20/4/2005)

نافذ

"

61

پروتکل میان افغانستان شبکه مؤسسات غیردولتی آلمان

۵/۹/۱۳۸۶
(26/11/2007)ُ

نافذ

"

62

هالند 

یاداشت تفاهم‌نامه پیرامون پروگرام همکاری با بازارهای نو ظهور (PSOM)

۲۵/۱۲/۱۳۸۳
(15/3/2005)

نافذ

"

63

بریتانیا 

توافق‌نامه‌ی اتاق‌های تجارت و صنایع

۱/۸/۱۳۸۲
(23/10/2003)

نافذ

"

64

کروشیا

موافقت‌نامه‌ی اتاق‌های تجارت و صنایع

۱۷/۱/۱۳۸۹
(6/4/2010)

نافذ

"

65

موافقت‌نامه‌ی همکاری جامع دراز مدت

۱۹/۴/۱۳۹۵
(9/7/2016)

نافذ

جریده‌ی شماره (1287) مورخ 16/12/1396

66

بلاروس

موافقت‌نامه‌ی ایجاد کمیسیون تجارتی و اقتصادی

۲۵/۵/۱۳۹۶
(16/8/2017)

نافذ

نشر نگردیده است

67

پولند 

موافقت‌نامه‌‌ی چارچوب همکاری

۲۵/۹/۱۳۹۱
(15/12/2012)

نافذ

"

امریکا

68

آمریکا

موافقت‌نامه‌ی انکشاف و تشویق سرمایه‌گذاری

۲۹/۱/۱۳۸۳
(17/4/2004)

نافذ

نشر نگردیده است

69

موافقت‌نامه‌ی انکشاف روابط تجاری و سرمایه‌گذاری

۲۹/۱/۱۳۸۳
(17/4/2004)

نافذ

"

70

بیانیه‌ی مشترک همکاری تجارتی

۱۹/۴/۱۳۸۶
(10/7/2007)

نافذ

"

71

یاداشت تفاهم میان وزارت تجارت افغانستان و اداره‌ی تجارت بین‌المللی تجارت خارجی و دفتر نمایندگی تجارت امریکا

۱۶/۳/۱۳۸۲
(6/6/2003)

نافذ

"

72

اعلامیه‌ی مشترک جلسه‌ی شورای تیفا

۱۷/۸/۱۳۸۹
(8/11/2010)

نافذ

"

73

تفاهم‌نامه به منظور تلاش مشترک در راستای توانمندی اقتصادی زنان و ارتقای زنان تجارت پیشه

۲۶/۳/۱۳۹۲
(16/6/2013)

نافذ

"

74

کانادا

یاداشت تفاهم در مورد کاربرد و امتیازات کشورهای کمتر انکشاف یافته (LDC)

۱۵/۳/۱۳۸۲
(5/6/2003)

نافذ

"

75

  برازیل

موافقت‌نامه‌ی بنیادی همکاری‌های تخنیکی

۱۰/۵/۱۳۸۵
(1/8/2006)

نافذ

"

 

موافقتنامههای چندجانبه

شماره

کشورها

موافقت‌نامه

تاریخ امضا

وضعیت

نشر در جریده‌ی رسمی

1

افغانستان - ایران - هند

موافقت‌نامه‌ی تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی (موافقت‌نامه‌ی چابهار) 

۳/۳/۱۳۹۵
(23/5/2016)

نافذ

جریده‌ی شماره (1250) مورخ 25/12/1395

2

افغانستان - ایران - تاجکستان

موافقت‌نامه‌ی سه جانبه مسیرهای حمل و نقل بین‌المللی 

۲۸/۳/۱۳۸۲
(18/6/2003)

نافذ

نشر نگردیده است

3

افغانستان - ایران - هند

یاداشت تفاهم اجلاس سه جانبه در زمینه‌ی توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل و ترانزیت در مسیر چابهار- میلک زرنج و دلارام

۱۵/۱۰/۱۳۸۱
(5/1/2003)

نافذ

"

4

افغانستان - ایران - ازبکستان

موافقت‌نامه‌ی سه جانبه مسیرهای حمل و نقل بین‌المللی

۲۸/۳/۱۳۸۲
(18/6/2003)

نافذ

"

5

افغانستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و ترکمنستان

موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های ترانزیتی و ترانسپورتی (راه‌ی لاجورد) 

۲۴/۸/۱۳۹۶
(15/11/2017)

نافذ

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره عنوان فایل
1 تفاهم‌نامه بین افغانستان و سازمان منطقه‌ی آزاد چابهار مشاهده و دانلود
2 تفاهم‌نامه‌ی فروش فرآورده‌های نفتی میان افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
3 تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
4 موافقت‌نامه‌ی تجارتی بین دولت انتقالی اسلامی افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
5 موافقت‌نامه‌ی راجع به تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری میان افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
6 موافقت‌نامه‌ی چابهار مشاهده و دانلود
7 موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر میان دولت انتقالی اسلامی افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
8 تفاهمنامه همکاری های مشترک اقتصادی و صنعتی میان افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
9 یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک سه جانبه افغانستان، ایران و هند مشاهده و دانلود
10 یادداشت اولین اجلاس کمیته‌ی مشترک همکاری‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای افغانستان و ایران مشاهده و دانلود
11 یادداشت تفاهم اجلاس سه‌جانبه افغانستان، ایران و هند در مورد توسعه‌ی زیربناهای حمل و نقل چابهار؛ میلک. زرنج. دل‌آرام مشاهده و دانلود
12 موافقت‌نامه‌ پیرامون توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری مشاهده و دانلود
13 موافقت‌نامه‌ی تجارتی میان افغانستان و تاجیکستان مشاهده و دانلود
14 موافقت‌نامه‌ی حمل و نقل، ترانزیت، کالا و مسافر میان افغانستان و تاجیکستان مشاهده و دانلود
15 موافقت‌نامه‌ در عرصه‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری میان افغانستان و قزاقستان مشاهده و دانلود
16 موافقت‌نامه در مورد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان مشاهده و دانلود
17 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و اوزبیکستان مشاهده و دانلود
18 موافقت‌نامه میان افغانستان و اوزبیکستان در مورد ترانزیت اموال مشاهده و دانلود
19 موافقت‌نامه بین دولت انتقالی افغانستان و اوزبیکستان در مورد همکاری در حمل و نقل خط‌آهن مشاهده و دانلود
20 موافقت‌نامه‌ی تجارتی و همکاری‌های اقتصادی میان دولت انتقالی افغانستان اوزبیکستان مشاهده و دانلود
21 موافقت‌نامه‌ی همکاری استراتژِیک افغانستان و هندوستان مشاهده و دانلود
22 موافقت‌نامه‌ی تجارت ترجیحی بین دولت انتقالی افغانستان و هندوستان مشاهده و دانلود
23 یادداشت تفاهم میان فغانستان و هندوستان مشاهده و دانلود
24 یادداشت تفاهم افغانستان و هندوستان راجع به همکاری در عرصه‌ی استندردیزیشن مشاهده و دانلود
25 موافقت‌نامه‌ی همکاری افغانستان و آذربایجان تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری مشاهده و دانلود
26 موافقت‌نامه میان افغانستان و آذربایجان در مورد همکاری‌های تجارتی و اقتصادی  مشاهده و دانلود
26 موافقت‌نامه‌ی دوستی و همکاری افغانستان و ترکمنستان مشاهده و دانلود
27 معاهده‌ی مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ترکمنستان مشاهده و دانلود
28 چارچوب موافقت‌نامه‌ی همکاری در عرصه‌ی احداث خط‌آهن میان افغانستان و ترکمنستان مشاهده و دانلود
29 موافقت‌نامه‌ی حمل و نقل و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان مشاهده و دانلود
30 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان مشاهده و دانلود
31 یادداشت تفاهم همکاری در عرصه‌ی صنعت قالین میان افغانستان و ترکمنستان مشاهده و دانلود
32 تفاهم‌نامه‌ی همکاری در عرصه‌ی تشبثات کوچک و متوسطه میان افغانستان و ترکیه مشاهده و دانلود
33 موافقت‌نامه‌ی تجارتی و همکاری اقتصادی افغانستان و ترکیه مشاهده و دانلود
34 موافقت‌نامه‌ی همکاری استراتژیک و دوستی میان افغانستان و ترکیه مشاهده و دانلود
35 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد مشاهده و دانلود
36 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های همه‌جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی مشاهده و دانلود
37 موافقت‌نامه‌ی همکاری درازمدت و فراگیر میان افغانستان و استرالیا مشاهده و دانلود
38 موافقت‌نامه‌ی ایجاد کمیسیون مشترک افغانستان و بلاروس مشاهده و دانلود
39 موافقتنامه کاربرد و امتیازات کشورهای کمتر انکشاف یافته میان افغانستان و کانادا مشاهده و دانلود
40 پروتوکول شرایط حفظ‌الصحه نباتی جهت صادرات جلغوزه‌ی سیاه از افغانستان به چین مشاهده و دانلود
41 پروتوکول شرایط حفظ‌الصحه نباتی برای صادارت زعفران از افغانستان به چین مشاهده و دانلود
42 موفقتنامه همکاری بین شورای توسعه تجارت بین المللی چین و اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان مشاهده و دانلود
43 موافقت‌نامه‌ی همکاری شورای توسعه‌ی تجارت بین‌المللی چین و اتاق تجارت افغانستان مشاهده و دانلود
44 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های اقتصادی و تخنیکی میان افغانستان و چین مشاهده و دانلود
45 یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت صنعت و تجارت و اداره‌ی تنظیم بازار چین مشاهده و دانلود
46 یادداشت احداث مشترک کمربند اقتصادی قرن 21 میان افغانستان و چین مشاهده و دانلود
47 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های جامع درازمدت میان افغانستان و کروشیا مشاهده و دانلود
48 معاهده‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری میان افغانستان و آلمان مشاهده و دانلود
49 موافقت‌نامه‌ی در مورد دوستی و همکاری میان افغانستان و اندونیزیا مشاهده و دانلود
50 موافقت‌نامه‌ی تأسیس کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی در عرصه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قرغیزستان مشاهده و دانلود
51 یادداشت تفاهم پیرامون پروگرام همکاری با بازارهای نوظهور میان افغانستان و هالند مشاهده و دانلود
52 موافقت‌نامه‌ی چارچوب همکاری افغانستان و پولند مشاهده و دانلود
53 موافقت‌نامه‌ی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه مشاهده و دانلود
54 موافقت‌نامه‌ی ایجاد کمیسیون در عرصه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه مشاهده و دانلود
55 موافقتنامه ایجاد کمیسیون مشترک  میان افغانستان و  اوکراین مشاهده و دانلود
56 موافقتنامه‌تجارتی‌و‌همکاری‌اقتصادی‌وزارت‌امور‌خارجه‌اوکراین‌و وزارت‌امور‌خارجه‌دولت‌انتقالی‌اسلامی‌افغانستان مشاهده و دانلود
57 موافقت‌نامه‌ی چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و ایالات متحده امریکا مشاهده و دانلود
58 موافقت‌نامه‌ی انکشاف و تشویق  سرمایه‌گذاری افغانستان و ایالات متحده امریکا مشاهده و دانلود
59 موافقت‌نامه‌ی میان افغانستان و امریکا در مورد انکشاف روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشاهده و دانلود