صادرات

صادرات افغانستان طی 5 سال اخیر

صادرات دیتا

بخاطر معلومات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

شماره عنوان فایل
1 صادرات و واردات 1387 مشاهده و دانلود
2 صادرات و واردات سال 1395 مشاهده و دانلود
3 تحلیل حجم صادرات و واردات 1396 مشاهده و دانلود
4 مقایسه ارقام مشابه صادرات و واردات طی سال 1396  مشاهده و دانلود
5 صادرات اجناس اموال ثبت شده 1398 مشاهده و دانلود
6 صادرات سال 1399 مشاهده و دانلود
۷ رهنمود صادرات افغانستان مشاهده و دانلود