کنفرانس ملی رشد زراعت: به تاریخ 25 نومبر آقای احمدی در کنفرانس ملی رشد زراعت در مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اشتراک نمود

yonus_shafaq
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۴:۱۱
کنفرانس ملی رشد زراعت: به تاریخ 25 نومبر آقای احمدی در کنفرانس ملی رشد زراعت در مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اشتراک نمود

کنفرانس ملی رشد زراعت: به تاریخ 25 نومبر آقای احمدی در کنفرانس ملی رشد زراعت در مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اشتراک نمود و در مورد اصول وزارت صنعت و تجارت، اهداف صادرات و پالیسی های وزارت صنعت و تجارت معلومات ارایه نمود. در این کنفرانس آقای احمدی نیز در مورد فرصت های تجارتی در سکتور زراعت، مفیدیت این سکتور در رشد اقتصاد ملی و پروژه سرمایگذاری 150 میلیون دالری بانک جهانی بحث نمود.