د ښځو چارو

شمیره فعالیتونه فایل
1 جنډر ته د ځواب ویونکې بودیجې جوړونه کتنه او ډاونلوډ
2 د جنډر آمریت لنډه پیژندنه کتنه او ډاونلوډ